Algemene verkoopvoorwaarden


Hieronder vindt u onze verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden. Deze kunt u lezen en printen.
Algemene leveringsvoorwaarden Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, stand 01.04.2017.

1. Toepasselijkheid

1.1. Onze Algemene verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten gesloten met een koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“Koper”).

1.2. Al onze aanbiedingen en leveringen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene verkoopvoorwaarden in hun meest actuele versie. Onze Algemene verkoopvoorwaarden zijn kosteloos te raadplegen op onze website www.ventana-deutschland.de/nl/leveringsvoorwaarden/ en kunnen worden opgeslagen en geprint.

1.3. Deze Algemene verkoopvoorwaarden worden (tevens) aangemerkt als raamovereenkomst voor alle toekomstige overeenkomsten met dezelfde Koper, zonder dat wij in elk afzonderlijk geval opnieuw naar deze voorwaarden hoeven te verwijzen. Eventuele inkoopvoorwaarden van Koper worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afspraken die afwijken van onze Algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig als wij deze in aanvulling op onze Algemene verkoopvoorwaarden schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Bij het sluiten van de overeenkomst zijn geen nadere mondelinge afspraken gemaakt.

1.4       In geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en de Duitse versie van deze Algemene verkoopvoorwaarden, gaat de Duitse versie voor.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt pas tot stand door bevestiging van de opdracht of uitvoering van de opdracht door ons. Voor de bepaling van eigenschappen van het geleverde zijn de specificaties als opgenomen in onze opdrachtbevestiging leidend. Specificaties die niet uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden geen onderdeel van de overeenkomst. Afwezigheid van andere dan de in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk genoemde of aangehaalde specificaties levert geen gebrek aan het geleverde op. Uitsluitend van belang is dat  het geleverde geschikt is voor het bij overeenkomst voorziene gebruik of – indien het voorziene gebruik niet is overeengekomen – dat het geleverde geschikt is voor de gebruikelijke doeleinden en het de gebruikelijke eigenschappen bezit.

2.2. Indien in een specifiek geval na het sluiten van de overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen ons en Koper (inclusief mondelinge afspraken en overige aanvullingen op en wijzigingen in deze Algemene verkoopvoorwaarden), hebben deze afspraken voorrang boven deze Algemene verkoopvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke individuele afspraken is de desbetreffende schriftelijke overeenkomst of - als die er niet is - onze schriftelijke bevestiging daarvan aan Koper doorslaggevend.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de genoemde prijzen netto-prijzen in euro’s voor levering af fabriek (Ex Works, Incoterms 2010), exclusief BTW.

3.2. Vanaf de vervaldatum van de factuur zijn wij bevoegd 5% rente van koper te vorderen, tenzij anders is overeengekomen. Zodra Koper in verzuim is, zijn wij bevoegd rente ten bedrage van 9% boven de basisrente van de Deutsche Bundesbank te vorderen. De rente is hoger als wij een hoger rentetarief aantonen. Daarnaast hebben wij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen. Indien Koper nadat hem schriftelijk een redelijke betalingstermijn is gegund in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde bedrag, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden en/of schade en kosten te vorderen. 

4. Aflevering en risico-overgang

4.1. Levering in delen is toegestaan, mits dit redelijk is.

4.2. Voor levertermijnen is de opdrachtbevestiging doorslaggevend. De levering wordt pas gestart nadat alle details van de opdracht volledig duidelijk zijn, alle voor de uitvoering van de opdracht vereiste documenten zijn overhandigd en de eventueel overeengekomen aanbetaling heeft plaatsgevonden.

4.3. De levering geschiedt onder het voorbehoud dat onze toeleveranciers correct en tijdig aan ons hebben geleverd. Er wordt alleen geleverd, zolang de voorraad strekt.

4.4. Onze leveringen geschieden af fabriek (artikel 3.1). De levertermijn geldt als in acht genomen als de zending voor afloop van deze termijn onze fabriek heeft verlaten of wij aan Koper hebben medegedeeld dat wij de te leveren zaken kunnen gaan verzenden.

4.5. Het risico gaat ook bij een franco-levering over op Koper zodra de te leveren zaken onze fabriek verlaten. Bij vertragingen in de verzending die aan Koper zijn toe te rekenen gaat het risico al over op Koper op het moment waarop wij aan Koper hebben medegedeeld dat wij de te leveren zaken kunnen gaan verzenden.

5. Verzuim en onmogelijkheid

5.1. Voor de vaststelling van een te late levering aan onze zijde is op zijn minst vereist dat Koper ons ter zake in gebreke heeft gesteld.

5.2. Indien de levering door nalatigheid aan onze kant is vertraagd, kan Koper aanspraak maken op een vergoeding van 0,5% van de prijs van de te laat geleverde zaken voor iedere volledige week dat de levering vertraagd is met een maximum van 5% van deze prijs, een en ander voor zover Koper aannemelijk maakt dat hij hierdoor schade heeft geleden. Het staat Koper vrij om een hogere vertragingsschade aan te tonen en het staat ons vrij een lagere vertragingsschade aan te tonen. Rechten op schadevergoeding van Koper wegens vertraging van de levering, alsmede overige rechten op schadevergoeding die buiten het bestek van dit artikel (5.2) vallen, zijn uitgesloten. Dit geldt voor alle gevallen waarin de levering vertraagd was, ook na ommekomst van een aan ons opgegeven levertermijn. Dit artikel laat eventuele aanspraken op grond van artikel 8 van deze Algemene verkoopvoorwaarden voor zover dwingend voorgeschreven onverlet. 

5.3. Onverminderd de rechten van Koper in het geval van gebreken aan het geleverde (zie artikel 7 "Garantie" van deze Algemene verkoopvoorwaarden) kan Koper deze overeenkomst slechts ontbinden indien het voor ons onmogelijk is de prestatie te verrichten of indien er sprake is van verzuim aan onze zijde, en er bovendien sprake is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming in de nakoming.

5.4. In het geval van verzuim is voor een aanspraak op ontbinding of schadevergoeding bovendien vereist dat Koper ons van tevoren schriftelijk een redelijke termijn van ten minste vier (4) weken heeft gesteld voor nakoming en daarbij uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij bij niet-inachtneming van die termijn de overeenkomst zal ontbinden en/of schadevergoeding zal eisen. Na ommekomst van deze termijn is Koper verplicht om op ons verzoek te verklaren of hij nakoming eist, een beroep doet op schadevergoeding of de overeenkomst wil ontbinden. Indien Koper binnen een door ons gestelde redelijke termijn een dergelijke verklaring niet afgeeft, verliest Koper het recht om de levering te weigeren en kan hij de overeenkomst niet (langer) ontbinden en/of schadevergoeding eisen.

5.5. Het stellen van een termijn zoals bedoeld in artikel 5.4 is niet vereist, als wij de contractueel verschuldigde prestatie weigeren te verrichten of indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die met inachtneming van de wederzijdse belangen een onmiddellijke ontbinding rechtvaardigen.

5.6. Ontbinding van de overeenkomst door Koper is uitgesloten in de periode voorafgaand aan de opeisbaarheid van de door ons te verrichten prestatie en eveneens indien slechts sprake is van een niet-nakoming van onze kant die ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt. Ontbinding van de overeenkomst is voorts uitgesloten wanneer (alleen of met name) Koper verantwoordelijk is voor het veroorzaken of laten ontstaan van de omstandigheden waarop hij zijn recht tot ontbinding baseert of wanneer een niet aan ons toe te rekenen omstandigheid optreedt op het moment dat Koper reeds in gebreke is met de aanvaarding van de prestatie.

5.7. Voor het recht op schadevergoeding geldt artikel 8 van deze Algemene verkoopvoorwaarden. Bovenstaande regelingen leiden niet tot een wijziging in de bewijslast ten nadele van Koper.

6. Gebreken

6.1. Zichtbare gebreken (d.w.z. rechtsgebreken of materiële gebreken, levering van te veel, te weinig of onjuiste zaken, het ontbreken van eigenschappen waarvan wij de aanwezigheid in voorkomend geval hebben gegarandeerd) dienen onmiddellijk (d.i. in ieder geval binnen veertien (14) dagen na aflevering) schriftelijk te worden gemeld. Gebreken die bij de gebruikelijke keuring bij ontvangst van de zaken niet konden worden opgemerkt dienen eveneens onmiddellijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de ontdekking daarvan, schriftelijk te worden gemeld.

6.2. Indien niet binnen de in artikel 6.1 bedoelde termijnen een beroep is gedaan op gebreken en/of overige tekortkomingen, vervallen alle (garantie)aanspraken van Koper op ons.

7. Garantie

7.1. Mits er tijdig is gereclameerd, op de wijze zoals hiervoor in artikel 6 van deze Algemene verkoopvoorwaarden bedoeld, dragen wij zorg voor herstel van het gebrek of voor vervangende levering, een en ander voor zover Koper aantoont dat het gebrek reeds bestond voordat het risico van de zaak op hem overging.

7.2. Nadat wij tweemaal herstelwerkzaamheden of eenmaal een vervangende levering hebben uitgevoerd en het gebrek nog steeds niet is verholpen, of wanneer nakoming op andere wijze niet succesvol was (d.w.z. met name als wij een vereist herstel of vereiste vervangende levering onterecht weigeren, onredelijk vertragen of om andere redenen van koper niet kan worden gevergd dat hij instemt met een herstel, alsmede als is voldaan aan de voorwaarden van § 281 II of § 323 II BGB), kan koper in plaats van herstel of vervangende levering een beroep doen op de middelen die de wet haar biedt, nl. ontbinding, prijsververmindering, schadevergoeding of kostenvergoeding, de laatste twee binnen de kaders van artikel 8 van deze Algemene verkoopvoorwaarden.

7.3. Voor zover wij slechts doorleverancier van de geleverde zaken zijn, is de door ons verstrekte garantie beperkt tot een overdracht (cessie) van de rechten die wij jegens de leverancier van deze producten hebben. Voor het geval dat Koper zijn garantierechten niet kan uitoefenen jegens de leverancier van deze producten, bieden wij garantie conform deze Algemene verkoopvoorwaarden.

7.4. Koper dient ons - na onderling overleg daartoe - de vereiste tijd en gelegenheid te bieden om tot herstel of vervangende levering te komen.

7.5. Indien herstel of vervangende levering slechts mogelijk is tegen buitenproportionele kosten, zijn wij hier in geen geval toe verplicht Dergelijke kosten zijn buitenproportioneel als deze hoger zijn dan 25% van de koopprijs van het geleverde.

7.6. Onderdelen van het geleverde die door ons zijn vervangen worden ons eigendom. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij vervanging van onderdelen door ons in het kader van een verleende garantie.

7.7. Indien ten onrechte is gereclameerd, zijn wij bevoegd de daardoor ontstane kosten op Koper te verhalen.

7.8. Koper kan geen aanspraak maken op garantie wanneer het gaat om een geringe afwijking van de overeengekomen eigenschappen of om geringe aantasting van de bruikbaarheid. Koper kan evenmin aanspraak maken op garantie wanneer het gaat om schade die buiten onze schuld om is ontstaan door natuurlijke slijtage van het geleverde, alsmede door ondeskundig of onjuist gebruik, onzorgvuldige of onjuiste behandeling, of bovenmatig gebruik van het geleverde door Koper of derden.

7.9. Indien de geleverde zaken naderhand naar een andere plaats dan de plaats waar Koper is gevestigd zijn vervoerd en de kosten voor in het bijzonder transport-, voorrij-, arbeids- en materiaalkosten daardoor hoger zijn geworden, zijn deze hogere kosten voor rekening van Koper, tenzij het vervoer naar een andere plaats overeenstemt met het gebruik van de zaken overeenkomstig hun bestemming.

8. Schadevergoeding

8.1. Voor zover in deze Algemene verkoopvoorwaarden niet anders is bepaald, zijn alle rechten van Koper op vergoeding van schade van welke aard dan ook uitgesloten, ook de vergoeding van kosten en indirecte schade. Dit geldt in het bijzonder voor rechten op grond van alle schendingen van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en uit onrechtmatige daad. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt ook als wij hulppersonen hebben ingeschakeld.

8.2. In afwijking van artikel 8.1 zijn wij slechts aansprakelijk als:

(a)           ons grove nalatigheid of opzet kan worden verweten;

(b)           wij een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie ten aanzien van de eigenschappen van het geleverde hebben afgegeven;

(c)           door onze schuld personen zijn overleden dan wel lichamelijk letsel of gezondheidsschade is ontstaan; en

(d)           wij een wezenlijke verplichting schenden, d.w.z.:

(aa)    bij fundamentele schendingen van verplichtingen die het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengen;

(bb)   bij de schending van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst en waarvan Koper op de nakoming mag vertrouwen (zgn. "Kardinalpflichten").

Deze aansprakelijkheid geldt ook als wij hulppersonen hebben ingeschakeld.

8.3. In het geval van artikel 8.2.(d) van deze Algemene verkoopvoorwaarden (betreffende de schending van ”Kardinalpflichten”) is onze aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid beperkt tot de voorzienbare normale schade.

8.4. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is niet van toepassing op rechten voortvloeiende uit de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (“Produkthaftungsgesetz”). Bovenstaande regelingen leiden niet tot een wijziging van de bewijslast ten nadele van Koper.

9. Verjaring van garantieaanspraken

9.1 De verjaringstermijn van § 438 lid 1 sub 3 BGB of van § 634 a lid 1 sub 1 BGB bedraagt voor alle aanspraken wegens gebreken twaalf (12) maanden vanaf de aflevering of, in het geval dat een oplevering is overeengekomen c.q. in het geval van een aannemingsovereenkomst, vanaf de oplevering van het geleverde, tenzij in een bijzonder geval andere afspraken zijn gemaakt.

9.2 In afwijking hiervan gelden ook bij toepassing van § 438 lid 1 sub 3 BGB of van § 634 a sub 1 punt 1 BGB de wettelijke verjaringstermijnen:

-       voor schade voortvloeiend uit overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, veroorzaakt door een aan ons toe te rekenen gebrek;

-       indien het gebrek berust op een opzettelijke of grof-nalatige niet-nakoming van onze verplichtingen;

-       bij het opzettelijk verzwijgen van een gebrek;

-       in het geval van garanties in de zin van §§ 444 en 639 BGB; en

-       in het geval van § 479 lid 1 BGB.

9.3. De aanspraken voortvloeiende uit de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (“Produkthaftungsgesetz”) alsmede de wettelijke regelingen inzake verlenging, stuiting en vernieuwing van termijnen blijven onverlet. Indien gebruikte zaken worden geleverd, is iedere vorm van garantie evenwel uitgesloten.

10. Productaansprakelijkheid

Voor zover derden jegens ons een beroep doen op aanspraken voortvloeiende uit productaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad of uit de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), omdat een door Koper vervaardigd product dat is vervaardigd met behulp van het door ons geleverde product een fout vertoont waarvoor wij jegens Koper niet aansprakelijk zijn, vrijwaart Koper ons volledig van dergelijke aanspraken. Koper draagt de bewijslast met betrekking tot het (mede) veroorzaken van de fout door ons of onze leveranciers. Indien een fout mede is veroorzaakt door ons of onze leveranciers, hebben wij het recht om deels te worden gevrijwaard. Voor instructiefouten met betrekking tot het door Koper vervaardigde product zijn wij jegens Koper in geen geval aansprakelijk. Koper verplicht zich om een adequate productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die ook de potentiële schade dekt die kan ontstaan door leveringen naar het buitenland.

11. Overmacht

Gevallen van overmacht bij ons of onze toeleveranciers hebben een (redelijke) verlenging van de levertermijn tot gevolg. Dit betreft onder meer gevallen van overheidsmaatregelen, moeilijkheden met de toelevering, stakingen en onvoorziene belemmeringen van de levering, voor zover deze niet aan ons kunnen worden toegerekend. Indien de levering door deze omstandigheden onmogelijk wordt of niet meer van ons kan worden verlangd, zijn wij niet langer verplicht tot levering over te gaan. Wij zullen Koper onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de vertraging langer dan twee (2) maanden duurt, is Koper bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

12. Tekeningen, monsters enz.

12.1. Wij behouden ons de eigendoms- en auteursrechten voor met betrekking tot onze tekeningen, monsters en modellen. Deze mogen in beginsel niet zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

12.2. Indien wij volgens monsters, tekeningen en modellen van Koper leveren, is Koper aansprakelijk in het geval dat wij als gevolg hiervan (intellectuele) eigendomsrechten van derden schenden. In het geval dat een derde ons met een beroep op een aan hem toekomend (intellectueel) eigendomsrecht de productie of levering van zaken verbiedt die volgens tekeningen, modellen of monsters van Koper zijn vervaardigd, zijn wij  bevoegd de productie en levering stop te zetten en vergoeding van de gemaakte kosten te vorderen, zonder dat wij verplicht zijn de rechtsbetrekking tussen Koper en deze derde te onderzoeken. Alle aanspraken op schadevergoeding van Koper in dit verband zijn uitgesloten. Koper dient alle directe en indirecte schade te vergoeden die kan voortvloeien uit de schending van eventuele (intellectuele) eigendomsrechten en uit een beroep op dergelijke rechten door derden. Koper dient ten aanzien van eventuele proceskosten op ons verzoek een redelijk voorschot te betalen en ons te vrijwaren van dergelijke kosten.

12.3. Het door ons in ontvangst nemen en bewaren van zaken en documenten van Koper geschiedt voor diens risico.

13. Verrekening, solvabiliteit en cessie

13.1. Koper is niet bevoegd om zijn betalingen aan ons op te schorten en evenmin om zijn betalingen aan ons te verrekenen met gepretendeerde tegenvorderingen, tenzij een dergelijk recht van Koper berust op aanspraken uit dezelfde rechtsverhouding. De verrekening door Koper van zijn eigen vorderingen op ons met onze vorderingen op hem is niet toegestaan, tenzij het gaat om onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

13.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze aanspraak op de koopprijs in gevaar wordt gebracht doordat Koper niet tot nakoming in staat is (bijvoorbeeld doordat diens faillissement is aangevraagd), zijn wij bevoegd levering te weigeren en - eventueel na het stellen van een termijn - de overeenkomst te ontbinden (“Rücktritt” § 321 BGB). Ingeval sprake is van overeenkomsten die de productie van individueel bepaalde zaken betreffen (maatwerk) kunnen wij deze onmiddellijk ontbinden, zonder dat ter zake een termijn hoeft te worden gesteld.

13.3. Koper is niet bevoegd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de koopovereenkomst zonder onze uitdrukkelijke toestemming over te dragen aan derden.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Totdat onze facturen volledig zijn betaald en totdat alle voorafgaande leveringen en prestaties inclusief alle nevenvorderingen volledig zijn voldaan, blijven de geleverde zaken ons eigendom (§ 449 I BGB). Dit geldt ook als er betalingen zijn gedaan voor specifiek benoemde vorderingen. Het opnemen van individuele vorderingen in rekening-courant en/of de verrekening en de erkenning daarvan tast het eigendomsvoorbehoud niet aan.

14.2. Een verwerking of verandering van het geleverde door Koper geschiedt steeds ten behoeve van ons; vervaardiging van een ander goed uit het door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed tast ons eigendomsvoorbehoud niet aan. Indien een onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed wordt verbonden, samengevoegd of vermengd met een niet aan ons toebehorend goed overeenkomstig §§ 947 en 948 BGB, worden wij mede-eigenaar van het gehele goed, en wel in de verhouding tussen de factuurwaarde van onze leveringen en prestaties en de overige verwerkte zaken op het moment van verwerking, verbinding, samenvoeging of vermenging. Indien Koper door de samenvoeging of vermenging exclusief eigenaar wordt, draagt hij reeds nu dit mede-eigendom in de hierboven beschreven verhouding aan ons over en verplicht hij zich de nieuwe zaken kosteloos voor ons te bewaren.

14.3. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak door Koper alleen of samen met niet aan ons toebehorende zaken wordt verkocht, cedeert Koper reeds nu aan ons de uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen ten bedrage van de waarde van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goed met alle bijkomende rechten. Indien wij mede-eigenaar van het doorverkochte goed zijn, omvat de cessie van de vordering het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het aandeel van ons mede-eigendom. Wij machtigen Koper tot het innen van de aan ons gecedeerde vorderingen, maar behouden ons het recht voor deze machtiging te herroepen. Indien Koper met zijn verplichtingen jegens ons in verzuim raakt, dient hij de schuldenaren van de gecedeerde vorderingen aan ons door te geven en hen te informeren over de cessie. In dat geval zijn wij ook bevoegd om de betreffende schuldenaren zelf op de hoogte te brengen van de cessie en gebruik te maken van onze inningsbevoegdheid.

14.4. Indien Koper tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, in het bijzonder als hij met de betaling in gebreke is, zijn wij bevoegd om  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen en is Koper tot afgifte daarvan verplicht, een en ander (voor zover vereist) nadat wij Koper een redelijke termijn gesteld hebben om tot nakoming over te gaan. Een beroep op het eigendomsvoorbehoud wordt in dat geval niet aangemerkt als ontbinding van de overeenkomst; dit geldt ook ingeval wij beslag leggen op het geleverde. Koper verklaart nu reeds ermee in te stemmen dat de personen die wij belasten met het afhalen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, voor dit doel zijn terrein betreden of oprijden.

14.5. Koper is uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening bevoegd tot doorverkoop, gebruik of inbouw van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, een en ander onder de voorwaarde dat de aan ons gecedeerde vorderingen (artikel 13.3) ook daadwerkelijk op ons overgaan c.q. dat wij volgens het bovenstaande mede-eigenaar worden van de gehele zaak in de verhouding van de factuurwaarden van de verwerkte, samengevoegde of verbonden zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak. Koper is niet bevoegd om op andere wijze dan hiervoor vermeld over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te beschikken. Koper mag het geleverde met name niet verpanden of anderszins in zekerheid geven.

14.6. Koper dient (executie)maatregelen van derden ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de gecedeerde vorderingen onmiddellijk te melden aan ons en hierbij alle voor verweer noodzakelijke documenten af te geven.

14.7. Alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dienen door Koper voor eigen rekening te worden verzekerd, in het bijzonder tegen brand en diefstal. Alle rechten van Koper jegens de betrokken verzekeraar ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden bij deze aan ons gecedeerd; wij aanvaarden deze cessie.

14.8. Indien de waarde van de aan ons verstrekte zekerheden onze vorderingen op Koper met meer dan 20% overschrijdt, zullen wij de verstrekte zekerheden, voor zover deze de overeengekomen dekkingsgrens overschrijden, vrijgeven.

14.9. Een niet in Duitsland gevestigde Koper zal iedere rechtens of overigens voorgeschreven handeling verrichten die nodig is om ons eigendomsvoorbehoud - zoals voorzien in deze Algemene verkoopvoorwaarden - in het land waar de levering geschiedt, werking te laten krijgen.

15. Werkzaamheden

Voor werkzaamheden waarop de bepalingen van de aannemingsovereenkomst van toepassing zijn, geldt VOB Teil B (reglement voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden) in de actuele versie. VOB Teil B kan op ieder gewenst moment bij ons worden opgevraagd.

16. Plaats van uitvoering, forum en toepasselijk recht

16.1. De plaats van uitvoering voor de betalingen door Koper en voor onze leveringen is de hoofdvestiging van onze onderneming te Vreden, Duitsland. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met onze leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Vreden. Eiser is bovendien bevoegd geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gedaagde.

16.2. Op de contractuele verhoudingen met Koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Condizioni generali di vendita